GARANTIER

GILTIGHET

Denna garanti gäller för bilar som sålts av Fordon Söderort AB till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare.
Bilar som kostar under 30 000 kr lämnar vi inga garantier på.
Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och Fordon Söderort AB. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.

OMFATTNING

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Garantin omfattar fel på bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt. Garantin gäller inte för fel om Fordon Söderort AB kan bevisa att bilen har blivit behäftad med fel på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller normal förslitning. Garantin gäller inte heller om kunden ej följt tillverkarens krav/rekommendationer gällande skötsel och service av fordonet.

REKLAMATION

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta Fordon Söderort AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk. Fordon Söderort AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.