ALLMÄNNA VILLKOR

UNDERSÖKNINGSPLIKT

Kunden ska i samband med leveransen undersöka fordonet för att verifiera att denna motsvarar det som överenskommits, både muntligen och enligt köpeavtalet. Reklamation avseende fel som upptäcks eller som borde upptäckts vid leveransen av fordonet ska för att beaktas, ske omedelbart efter leveransen.

GARANTIER OCH FELANSVAR

Har Fordon Söderort AB lämnat garanti framgår detta i avtalet eller i bifogad handling. Har garanti inte lämnats svarar Fordon Söderort AB enligt KKL gentemot konsument för fel som föreligger vid leveransen. Mot näringsidkare lämnas inga garantier.

REKLAMATION

Vid fel på fordonet skall kund reklamera felet till säljföretaget inom en (1) vecka från dess att det upptäckts. I annat fall utgår ingen ekonomisk ersättning från Fordon Söderort AB

PÅFÖLJDER VID FEL

Fordon Söderort AB har rätt att välja var felet skall avhjälpas. Bor kund inom Stor-Stockholm skall fordonet, om i körbart skick, transporteras till anvisad verkstad. I annat fall åligger det kunden att hitta en lämpligt verkstad som är kontrollerad med Fordon Söderort AB och, om i körbart skick, transportera fordonet dit. Fordon Söderort AB ersätter ej kund för utebliven arbetsersättning eller hyrbil undertiden felet avhjälps. Kund har ej rätt att häva köpet p.g.a. av ett fel har uppstått.